Βασιλείς της Κομμαγηνής

2020-02-05

Στον παρακάτω κατάλογο εμφανίζονται, με χρονολογική προσέγγιση, τα πρόσωπα που ανέλαβαν το αξίωμα του βασιλέα του ελληνιστικού βασιλείου της Κομμαγηνής.

 • Πτολεμαίος : 163-130
 • Σάμος Β΄ Θεοσεβής Δίκαιος : 130-109
 • Μιθριδάτης Α΄ Кαλλίνικος : 109-70
 • Αντίοχος Α΄ Θεός : 70-38
 • Μιθριδάτης Β΄ : 38-20
 • Μιθριδάτης Γ΄ : 20-12
 • Αντίοχος Γ΄ : 12 π.Χ.-17 μ.Χ.
 • Ρωμαϊκή επαρχία : 17-38
 • Aντίοχος Δ΄ : 38-72

Βιβλιογραφία:

 • Shayegan M. Rahim, 2016, The Arsacids and Commagene, In Curtis, Vesta Sarkhosh, Pendleton Elizabeth J., Alram Michael, Daryaee Touraj, The Parthian and Early Sasanian Empires: Adaptation and Expansion, Oxbow Books
 • Erskine Andrew, Llewellyn-Jones Lloyd, Wallace Shane, 2017, The Hellenistic Court: Monarchic Power and Elite Society from Alexander to Cleopatra, The Classical Press of Wales