Βασιλείς της Περγάμου

2020-02-05

Στον παρακάτω κατάλογο εμφανίζονται, κατά χρονολογική προσέγγιση, οι βασιλείς του ελληνιστικού βασιλείου της Περγάμου.

 • Φιλέταιρος : 282/281-263
 • Ευμένης Α΄ : 263-241
 • Άτταλος Α΄ Σωτήρ : 241-197
 • Ευμένης Β΄ Σωτήρ : 197-172
 • Άτταλος Β΄ Φιλάδελφος : 172
 • Ευμένης Β΄ Σωτήρ : 172-159/158
 • Άτταλος Β΄ Φιλάδελφος : 160 (συμβασιλέας)|159/158-138
 • Άτταλος Γ΄ Φιλομήτωρ : 138-133
 • Ευμένης Γ΄ Αριστόνικος : 133-129

Πηγές και βιβλιογραφία:

 • Dignas B., "Rituals and the Construction of Identity in Attalid Pergamon" in Dignas B, Smith RRR, Historical and religious memory in the ancient world, Oxford University Press, 2012 
 • Kosmetatou, E., "The Attalids of Pergamon", A Companion to the Hellenistic World, Blackwell, new edition, 2005
 • Shipley, 2000, The Greek World After Alexander, 323-30 BC (The Routledge History of the Ancient World), Routledge, 1999
 • Austin M.M., The Hellenistic World from Alexander to the Roman Conquest: A Selection of Ancient Sources in Translation, "The Attalids of Pergamum", Cambridge University Press, 2006 
 • livius.org
 • Εικόνες: Wikipedia