Επώνυμοι άρχοντες της αρχαίας Αθήνας (ρωμαϊκή επικυριαρχία)

2020-02-05

Στον παρακάτω κατάλογο εμφανίζονται χρονολογικά τα πρόσωπα που ανέλαβαν το αξίωμα του επώνυμου άρχοντα της ρωμαϊκής αρχαίας Αθήνας. 

Ρωμαϊκή κατάληψη αρχαίας Αθήνας : 1 Μαρτίου 86 π.Χ.

Επώνυμοι Άρχοντες Αρχαίας Ρωμαϊκής Αθήνας με καθεστώς αυτονομίας

 • 86 : Ιεροφάντης
 • 55 : Αριστοξαίνος
 • 51 : Λυσιάδης
 • 50 : Δημήτριος
 • 49 : Δημόχαρης
 • 48 : Φιλοκράτης
 • 47 : Ευκλής (Μαραθώνιος) (;)
 • 46 : Απολέξης
 • 45 : Πολύχαρμος
 • 44 ή 43 : Διοκλής Αζινιεύς
 • 42 : Ευθύδομος
 • 41 : Νίκαδρος
 • 40 : Διοκλής Μελιτεύς
 • 39 : Μένανδρος
 • 38 : Καλλικρατίδης
 • 37 : Θεοπείθης
 • 36 : Ασκληπιόδωρος (;)
 • μεταξύ του 35-34 με 18-17 : Pammenes
 • Μεταξύ του 35-17 : Polykleitos Phlyeus
 • Μεταξύ του 31 με 21-0 : ----neus Kyda[thenaieus
 • Μετά το 31 : Epikrates
 • 30 : Αρ(χίτιμος) (;)
 • 26 : Διότιμος Αλαιεύς
 • 21 : Δεμέας Αζενιεύς
 • 20 : Απολέξης
 • 16 : Πυθαγόρας
 • 15 : Αντίοχος
 • 14 : Πολύναιος
 • 13 : Ζένον
 • 12 : Λεονίδης
 • 11 : Θεόφιλος
 • Μεταξύ του 10 π.Χ.-10 μ.Χ. : Demochares Azenius
 • Μεταξύ του 10 π.Χ.-10 μ.Χ. : Anaxagoras
 • Μεταξύ του 10 π.Χ.-10 μ.Χ. : Areios Paianieus
 • Μεταξύ του 10 π.Χ.-10 μ.Χ. : Kedeides
 • Μεταξύ του 10 π.Χ.-10 μ.Χ. : Menneas
 • Μεταξύ του 10 π.Χ.-10 μ.Χ. : Polyainos Marathonios
 • Μεταξύ του 10 π.Χ.-10 μ.Χ. : Polycharmos Azenius
 • Μεταξύ του 10 π.Χ.-10 μ.Χ. : Theophilos
 • 10-3 : Nikias Athmoneus
 • Μετά το 9 : Demochares Azanieus
 • Λίγο μετά το 9 : Pam---
 • Μετά το 9 : Xenon Phlyeus
 • 8-1 : Apolexis Philokratous ex Oiou
 • Περ. 1 : Aristodemus
 • Περ. 1 : Nikostratos
 • 12 : Σουνίας
 • Μεταξύ του 12-90/1 : Sounius
 • Μεταξύ του 12-90/1 : Sphittiou
 • Μεταξύ του 12-90/1 : Aeolion
 • Μεταξύ του 12-90/1 : Agnousou
 • Μεταξύ του 12-200 : Philistides Peiraeus
 • 13 : Σπιτίου
 • 14 : Αιόλιον
 • 15 : Αγνούσου
 • Λίγο πριν το 19 : Kotys
 • Λίγο πριν το 22-3 : Polycharos Marathonios
 • 24 : Χάρμ(ίδης)
 • 25 : Καλλικρ(ατίδης)
 • 26 : Παμφίλος
 • 27 : Θεμιστοκλής Μαραθώνιος
 • 28 : Οινόφιλος
 • 29 : Μπόεθος
 • 30 : ...τίος
 • Περ. 31-35 : Arist--- Apat---
 • 36 : Ροιμέταλκας ο νεότερος
 • 37 : Πολύκριτος
 • 38 : Ζένων
 • 39 : Σεκούνδος
 • Μεταξύ του 40-1 με 53-4 : Herodes
 • Μεταξύ του 40-1 με 53-4 : Neiketes
 • Μεταξύ του 40-1 με 53-4 : (Phile)nou
 • Μεταξύ του 40-1 με 53-4 : Lysiades Neoteros
 • Μεταξύ του 40-1 με 53-4 : Demosthenes
 • Μεταξύ του 40-1 με 53-4 : Metrodoros
 • Μεταξύ του 40-1 με 53-4 : Kallikratides
 • Μεταξύ του 40-1 με 53-4 : Gaios
 • Μεταξύ του 40-1 με 53-4 : Lucius
 • Μεταξύ του 40-1 με 53-4 : Areios
 • Μεταξύ του 40-1 με 53-4 : Theogenes
 • Μεταξύ του 40-1 με 53-4 : Kasios
 • Μεταξύ του 40-1 με 53-4 : Chrysippos
 • 40 : ..ούιος Λέο..
 • Μετά το 40-1 : Tiberius Claudius Hierophantes Trikorysios
 • 45 : Αντίπατρος ο νεότερος Πηλεύς
 • 49 : Δεινόφιλος
 • Πριν το 50-100 : Leukios Rhamnousios Neoteros
 • Πριν το 50-100 : Lucius Flavius Fhlammas Kydathinaeus
 • Πριν το 50-100 : Sekundos Neoteros
 • Πριν το 50-100 : Markellos
 • Πριν το 50-100 : Julius Lakon
 • Πριν το 50-100 : Annius
 • Πριν το 50-100 : Menandros Gargettios
 • Πριν το 50-100 : Dionysodoros
 • Πριν το 50-100 : Dioteimos
 • Μεταξύ του 53-54 με 66-67 : Diocles
 • 53 : Διονυσόδορος
 • 55 : Κόνων
 • 61 : Θράσυλος
 • 64 : Γάιους Καρρίνας ο δεύτερος
 • 65 : Δημόστρατος
 • 81 : Δρούσος
 • Μεταξύ του 83-93 : Quintus Vibius Crispus Marathonios
 • 91 : Τίτος Φλάβιος Δομητιανός
 • 92 : Τρεβίλιος Ρούφος
 • 93 : ...υναρχέας
 • 94 : Οκτάβιος Θέιον
 • 95 : Οκτάβιος Πρόκλος
 • 96 : Αιόλιον
 • 98 : Κοπόνιος Μάξιμος Αγνόσιος
 • 99 : Λούσιος Βιμπούλιος Ύπαρχος
 • 100 : Φλάβιος Στρατόλαος Φυλέσιος
 • 101 : Κλαύδιος Δημόφιλος
 • 102 : Φλάβιος Σοφοκλής Σουνιεύς
 • 103 : Φλάβιος Πιντένος Γκαργκότιος
 • 104 :
 • Πριν το 112 : Titus Flavius Leosthenes Peanaeus
 • πριν το 112 : Diocles Falireus
 • Μεταξύ του 117-118 με 137-138 : Menandros
 • Μετά το 130-131 : Dionysodoros
 • 138-139 : Πραξαγόρας Θορίκιος
 • 139-140 : Φλάβιος Αλκιβιάδης Παιανίας
 • Λίγο πριν το 140 : Lucius Poplius
 • 140-141 : Κλαύδιος Άτταλος Σφεττίος
 • 141-142 : Publius Ælius Φιλέας Μελιτεύς
 • 142-143 : Ælius Αλέξανδρος (Phalereus)
 • 143-144 : Publius Ælius Vibullius Rufus
 • 144-145 : Σίλλας
 • 145-146 : Φλάβιος Αρριανός Ξενοφών Παιανίας
 • 146-147 : Τίτος Φλάβιος Αλκιβιάδης [Παία]νίας
 • 147-148 : [Σωτήλης-Φίλιππος] Εστί(αϊόθεν)
 • 148-149 : Ο Λουκίος Αριθμιός Ιεροκερίκ Φαλέρεος
 • 149-150 : Quintus Alleius Epictetus
 • 150-151 : Ælius Ardys
 • 151-152 : Ælius Callikrates
 • 152-153 : Λουίος Νουμμίους Μένης Φαλέρεος
 • 153-154 : Ælius Αλέξανδρος [ΙΙΙ]
 • 154-155 : Praxagoras Meliteus
 • 155-156 : Πόπηλιος Θεοτίμος Σουνούης
 • 156-157 : Ælius Gelos [II]
 • 157-158 : Λυκόμιδης
 • 158-159 : Τίτος Αυρήλιος Philemon Philades
 • 159-160 : Τιβέριος Κλαύδιος Λυσιάδης Μελίτης
 • 160-161 : Publius Ælius Themison Pammenes Azenieus
 • 161-162 : Λουίος Μεμβίος Θορικού
 • 162-163 : Ο Πομπηίας Αλέξανδρος Αχαρνέος
 • 163-164 : Φιλισίδης Πειραϊος
 • 164-165 : Ο Πομπήιος Νταϊδουτός
 • 165-166 : Sextus Phalereus
 • 166-167 : Μάρκος Βαλέριος Μαμερτίνος Μαραθώνος
 • 167-168 : αναρχία
 • 168-169 : Τίνεος Πόντικος Μπεζαίος
 • 169-170 : αναρχία
 • 170-171 : Τιβέριος Μέμμιος Φλάκκος Μαραθώνιος
 • 171-172 : αναρχία
 • 172-173 : Biesius Peison Meliteus Μπιείσιος
 • 173-174 : Σαλουστιανός Αιόλου Φλυέως
 • 174-175 : Αυρήλιος Διονύσιος
 • 175-176 : Κλαύδιος Ηρακλειδών Μελίτης
 • 176-177 : Αριστοκλείδης Πειραιώς
 • 177-178 : Scribonius Kapiton Ε ---
 • 178-179 : Φλάβιος Στρατόλαος Φυλάσιος
 • 179-180 : Αθηνόδωρος Αγρίπας Ιταίος
 • 180-181 : Κλαύδιος Δημόστρατος Μελιτέως
 • 181-182 : [Daidou] ch[o]s
 • 182-183 : Marcus Munatius Maximianos Ouopiskos
 • 183-184 : Domitius Aristaios Paionides
 • 184-185 : Titus Flavius Sosigenes Palleneus
 • 185-186 : Philoteimos Arkesidemou Eleousios
 • 186-187 : Gaius Fabius Thisbianos Marathonios
 • 187-188 : Tiberius Claudius Bradouas Attikos Marathonios
 • 188-189 : Lucius Ælius Aurelius Commodus Antoninus
 • 189-190 : Menogenes
 • Μεταξύ του 190-210 : Undius Eleusinius
 • Περ. 190-210 : Apollonius Puplius Aelius
 • 190 : Gaius Peinarius Proclus Agnousios
 • 192 : Gaius Helvidius Secundos Palleneus
 • 193 ή 194 : Alexandros Meliteus
 • Μεταξύ του 194-201 : Straton Peanaeus Flavius
 • Μεταξύ του 196-205 : Phocion Marathoneus
 • Τέλος του 2ου αιώνα : D. Iounios Patron Verenicius
 • 199 : Gaius Quintus Imeros Marathonios
 • Αρχή του 3ου αιώνα : ntim(---) Mounitios
 • Αρχή του 3ου αιώνα : Lucius Gellus Athenagoras
 • αρχές 3ου αιώνα : Arpallianus Steirius
 • αρχές 3ου αιώνα : Gaius Pinerius Vossos Agnoosius
 • αρχές 3ου αιώνα : Demostratus Sounieus
 • αρχές 3ου αιώνα : Dionysodorus Evkarpus
 • αρχές 3ου αιώνα : Flavius Eaxagogus Agryllus
 • αρχές 3ου αιώνα : Pom. Hegaeus Falireus
 • μεταξύ του 201-210 : Them. Azaneus Munatius
 • αρχές 3ου αιώνα : Themelikus Thorikus
 • αρχές 3ου αιώνα : Apollonius Azenias
 • αρχές 3ου αιώνα : Claudius ---
 • αρχές 3ου αιώνα : Cornelianus
 • αρχές 3ου αιώνα : Titus Cl. Lysiades Meliteus
 • 203-204 : Gaius Cassianos Steirieus
 • 209-210 : Flavius Diogenes Marathonios
 • 212-213 : Aurelius Dionysios Acharneus
 • Μετά το 212-213 : Lucius Gellus Athenagoras Neoteros
 • Μετά το 212-213 : Athenocles Acharnaeus
 • Μετά το 212-213 : Asclepius Tarascus Acharneus
 • Μεταξύ του 215-6 με 225-6 : Aravianus Marathonios Domitius
 • 2ο τέταρτο του 3ου αιώνα : Puplius Aelius Ergoxeres Prospeltius
 • 220-221 : Titus Flavius (;) Philinos
 • 221-222 : Aurelius Melpomenos Antinoeus
 • Μεταξύ του 227-231 : Pom. Hegaeus Falireus Neoteros
 • 230-231 : Cassianos Hierokeryx Steirieus
 • Μεταξύ του 230-250 : Marcus Ulpius Euboetes Lestron Gargettios
 • 233-234 : Vib. Lysandros
 • 234-235 : Epictetus Acharneus
 • Μεταξύ του 238-9 με 243-4 : Asklipiades Diomees
 • 240-241 : Cassianos Philippos Steirieus
 • Μεταξύ του 241-249 : Laudicianus
 • Μετά το 245 : Dionysius Lamptreas
 • 2ο μισό του 3ου αιώνα : ----rentus Arphantus
 • Μετά το 250 : Hegeas Timocratous
 • Πριν το 255 : Puplius Eroneus Dexipus Hermeias
 • 254 : Lucius Flavius Philostratos Steirieus
 • Μετά το 254 : Kalliphron Gargettius
 • Μετά το 254 : Frontenos Gargettius
 • 262 : Publius Herennius Dexippus
 • 264 : Publius Licinius Egnatius Gallienus
 • 274 : Titus Flavius Mondon Phlyeus
 • 485 : Νικαγόρας ο νεότερος

Πηγές και βιβλιογραφία:

 • Dionysii Halicarnassensis Opera omnia], Volume 5, Angelo Mai, Lipsiae, sumtibus et typis C. Tauchnitii, 1829 
 • Πάριο χρονικό
 • Dinsmoor, William Bell The Archons of Athens in the Hellenistic Age. Cambridge, 1931 
 • Rostovtzeff, Michael. Greece. 2nd.ed. Oxford: Oxford University Press, 1963 

Για οποιαδήποτε διόρθωση, παρακαλώ ενημερώστε μας άμεσα.